Matrícula CFGM 23-24

Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà

de dilluns 3 a divendres 7 de juliol

cal enviar tots els documents demanats a matriculacicles@sgviladecans.org

Guia en el Medi Natural i temps de lleure (GUIMN)

Carta inici de curs

Material necessari per a les diferents unitats formatives

Documentació necessària [cal enviar-la a matriculacicles@sgviladecans.org]

Documentació necessària [cal portar-la el primer dia de classe]

  • Certificat mèdic prova d’esforç

Electro Mecànica de Vehícles (EMV)

Documentació necessària [cal enviar-la a matriculacicles@sgviladecans.org]

Material complementari obligatori

 

Llistat de preinscripcions alumnat amb continuïtat  [publicat el 30 de juny de 2023]

Llistat de preinscripcions resta d’alumnat [publicat el 30 de juny de 2023]

Llistat d’assignacions alumnat amb continuïtat  [publicat el 30 de juny de 2023]

Llistat d’assignacions resta d’alumnat [publicat el 30 de juny de 2023]

Llista d’espera alumnat amb continuïtat [publicada el 30 de juny de 2023]

Llista d’espera resta d’alumnat [publicada el 30 de juny de 2023]


Oferta inicial de places [publicada l’11 d’abril de 2023]

Llistat provisional de sol·licituds admeses a tràmit i excloses [publicat el 28 d’abril de 2023]

Llistat definitiu de sol·licituds admeses a tràmit i excloses [publicat el 8 de maig de 2023]

Llistat de peticions amb notes per alumnat amb continuïtat d’estudis [publicat el 31 de maig de 2023]

Llistat de peticions amb notes de la resta d’alumnat [publicat el 31 de maig de 2023]

Llistat definitiu de peticions amb notes per alumnat amb continuïtat d’estudis [publicat el 14 de juny de 2023]

Llistat definitiu de peticions amb notes de la resta d’alumnat [publicat el 14 de juny de 2023]

Llistat de peticions ordenades per nota per alumnat amb continuïtat d’estudis [publicada el 20 de juny de 2023]

Llistat de peticions ordenades per nota de la resta d’alumnat [publicada el 20 de juny de 2023]

 


Alumnat amb continuïtat d’escolarització [tota la informació]

Del 12 al 18 d’abril de 2023: presentació de sol·licituds

Poden participar en aquest procés:

    • L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el quart curs de l’ESO en un centre ordinari, està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d’adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a quart d’ESO. També pot participar-hi l’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat.

     

    • L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica. Per aquesta via també pot participar l’alumnat que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic.

     

    • L’alumnat que ha cursat o està cursant en el moment de presentar la sol·licitud el Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim, 18 anys.

    És molt important respectar les dates de presentació, perquè per a aquests ensenyaments no s’accepten sol·licituds fora de termini. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui. Encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre, cal presentar la sol·licitud de preinscripció.

     

    Presentació de sol·licituds [del dimecres 12/4 al dimarts 18/4]

     

    Resta d’Alumnat [tota la informació]

    Del 9 al 15 de maig de 2023: presentació de sol·licituds

    En aquest procés poden participar:

     

      1. L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO l’any anterior en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el quart curs de l’ESO o el primer de batxillerat, i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
      2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica, o que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
      3. L’alumnat que ha cursat o està cursant el Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys, o que compleixen els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi han estat admesos.
      4. L’alumnat no esmentat en els apartats anteriors que té els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa corresponent, però que no reuneix les condicions establertes en el punt 2.1 per presentar la sol·licitud al procés amb continuïtat d’escolarització.

    És molt important respectar les dates de presentació, perquè per a aquests ensenyaments no s’accepten sol·licituds fora de termini. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui. Encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre, cal presentar la sol·licitud de preinscripció.

     

    Presentació de sol·licituds [del dimarts 9/5 al dilluns 15/5]

    Back to top