Consell Escolar

 

Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.
En els centres públics, la funció principal del Consell Escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc. En el cas dels centres privats concertats, el Consell Escolar debat i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.
Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

Funcions

Corresponen al Consell Escolar les funcions següents:

 • Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l’acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria.
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.
 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència el punt 3.
 • Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.
 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions pertinents sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.
  Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la programació general anual del centre i participar en la supervisió i l’avaluació del desenvolupament d’aquesta programació, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació.

 

Composició en els centres concertats

El Consell Escolar dels centres privats concertats està constituït per:

 • El director o la directora.
 • Tres representants del o la titular del centre.
 • Un regidor o una regidora o persona representant de l’Ajuntament en el terme municipal on hi ha el centre.
 • Quatre representants del professorat.
 • Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l’alumnat, elegits per ells i entre ells.
 • Dos representants de l’alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria.
 • Un o una representant del personal d’administració i serveis.

 

Una vegada constituït el Consell Escolar del centre, aquest ha de designar una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.
A més, en els centres específics d’educació especial i en els que tinguin aules especialitzades, també forma part del Consell Escolar un o una representant del personal d’atenció educativa complementària.
Una de les persones representants dels pares i les mares del Consell Escolar ha de ser designada per l’associació de pares i mares més representativa al centre.
Així mateix, els centres concertats que imparteixen formació professional poden incorporar al seu Consell Escolar una persona representant del món de l’empresa, designada per les organitzacions empresarials, d’acord amb el procediment que les administracions educatives estableixin.

 

Membres del Consell Escolar

Director (President del Consell):
Francesc Serra

Representants de la Titularitat:
Alejandro Martínez
Bienvenido López
Montserrat Gómez

Representant de l’Ajuntament:
Isabel Capella

Representants dels professors:
Elena Gervilla
Anna Ferrer
Luis Javier Alba
Marina Sambola

Representants pares d’alumnes:
Miguel Ángel Sevilla
Eva María López
Mireia Comas

Representant de l’AMPA:
Myriam Moysset

Representants dels alumnes:
César Fernández
Paola Navarro

Rep. personal d’adminis. i serveis:
Glòria Cortés

Clàusula de Protecció de Dades:

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política de cookies. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment i acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies