Projecte educatiu

Al Col·legi Sant Gabriel promovem la FORMACIÓ INTEGRAL dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, tot preparant-los per participar activament en la millora i transformació de la nostra societat.

L’assumpció de la realitat sociocultural de Catalunya i el compromís de servei al poble són, també, expressió concreta de la identitat cristiana i de la vocació evangelitzadora del Col·legi.

  • És una escola oberta a tothom, sense cap mena de discriminació.
  • S’insereix en la realitat sociocultural de Catalunya amb compromís de servei.
  • Treballem per respondre als reptes que planteja la societat actual des d’una ESCOLA COMPRENSIVA on s’atén la DIVERSITAT de capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge dels alumnes.
  • La llengua vehicular al nostre Col·legi és el català però ens distingim com a escola trilingüe: català, castellà i anglès.

EDUCACIÓ INFANTIL
EDATS: 3 a 6 anys
SIS UNITATS: P-3 A i B ; P-4 A i B ; P-5 A i B
CAPACITAT: 25 ALUMNES/AULA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDATS: 6 a 12 anys
DOTZE UNITATS: 1r A i B ; 2n A i B ; 3r A i B ; 4t A i B ; 5è A i B ; 6è A i B
CAPACITAT: 25 ALUMNES/AULA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
EDATS: 12 a 16 anys
VUIT UNITATS: 1r A i B ; 2n A i B ; 3r A i B ; 4t A i B
CAPACITAT: 25 ALUMNES/AULA

BATXILLERAT
EDATS: A partir de 16 anys
MODALITATS: Científic-Tecnològic (CT), Humanitats-Ciències Socials (HS)
DUES UNITATS: 1r CT i HS ; 2n CT i HS
CAPACITAT: 40 ALUMNES/AULA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)
EDATS: A partir de 16 anys

BRANCA: Activitats físiques i esportives
CICLE: Guia en el medi natural i de temps de lleure (CFPM AE10)
UNA UNITAT: 1r ; 2n
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

BRANCA: Transport i manteniment de vehicles
CICLE: Electromecànica de vehicles automòbils (CFPM TM10)
DUES UNITATS: 1r ; 2n
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)
EDATS: A partir de 18 anys

BRANCA: Activitats físiques i esportives
CICLE: Ensenyament i animació socioesportiva(CFPS AEA0)
DUES UNITATS: 1r ; 2n
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

BRANCA: Transport i manteniment de vehicles
CICLE: Automoció (CFPS TMA0)
DUES UNITATS: 1r ; 2n
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

Projecte Educatiu Institucional (PEI)

Els Germans de Sant Gabriel, com a Institució Titular, tenen la responsabilitat de liderar, definir i vertebrar l’oferta educativa i potenciar la relació entre tots els seus col·legis. El Projecte Educatiu Institucional (PEI) és l’instrument de planificació i gestió estratègica que contextualitza el Caràcter Propi i les opcions de la Institució Titular dels col·legis.

La seva elaboració i actualització és responsabilitat de la Institució Titular amb la col·laboració i el compromís de tots els membres de les comunitats educatives dels col·legis gabrielistes. El Projecte Educatiu Institucional concreta l’aplicació del Caràcter Propi mitjançant:

  • El model d’aprenentatge
  • La planificació educativa-pastoral
  • L’atenció a la diversitat i l’acció tutorial
  • Els processos de formació i selecció del professorat i del personal
  • El Projecte Educatiu Institucional es concreta a cada centre en el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació