Projecte educatiu

Al Col·legi Sant Gabriel promovem la FORMACIÓ INTEGRAL dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, tot preparant-los per participar activament en la millora i transformació de la nostra societat.

L’assumpció de la realitat sociocultural de Catalunya i el compromís de servei al poble són, també, expressió concreta de la identitat cristiana i de la vocació evangelitzadora del Col·legi.

  • És una escola oberta a tothom, sense cap mena de discriminació.
  • S’insereix en la realitat sociocultural de Catalunya amb compromís de servei.
  • Treballem per respondre als reptes que planteja la societat actual des d’una ESCOLA COMPRENSIVA on s’atén la DIVERSITAT de capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge dels alumnes.
  • La llengua vehicular al nostre Col·legi és el català però ens distingim com a escola trilingüe: català, castellà i anglès.

EDUCACIÓ INFANTIL
EDATS: 3 a 6 anys
SIS UNITATS: P-3 A i B ; P-4 A i B ; P-5 A i B
CAPACITAT: 25 ALUMNES/AULA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDATS: 6 a 12 anys
DOTZE UNITATS: 1r A i B ; 2n A i B ; 3r A i B ; 4t A i B ; 5è A i B ; 6è A i B
CAPACITAT: 25 ALUMNES/AULA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
EDATS: 12 a 16 anys
VUIT UNITATS: 1r A i B ; 2n A i B ; 3r A i B ; 4t A i B
CAPACITAT: 25 ALUMNES/AULA

BATXILLERAT
EDATS: A partir de 16 anys
MODALITATS: Científic-Tecnològic (CT), Humanitats-Ciències Socials (HS)
DUES UNITATS: 1r CT i HS ; 2n CT i HS
CAPACITAT: 40 ALUMNES/AULA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)
EDATS: A partir de 16 anys

BRANCA: Activitats físiques i esportives
CICLE: Guia en el medi natural i de temps de lleure (CFPM AE10)
UNA UNITAT: 1r ; 2n
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

BRANCA: Transport i manteniment de vehicles
CICLE: Electromecànica de vehicles automòbils (CFPM TM10)
DUES UNITATS: 1r ; 2n
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)
EDATS: A partir de 18 anys

BRANCA: Activitats físiques i esportives
CICLE: Ensenyament i animació socioesportiva(CFPS AEA0)
DUES UNITATS: 1r ; 2n
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

BRANCA: Transport i manteniment de vehicles
CICLE: Automoció (CFPS TMA0)
DUES UNITATS: 1r ; 2n
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

Projecte Educatiu Institucional (PEI)

Els Germans de Sant Gabriel, com a Institució Titular, tenen la responsabilitat de liderar, definir i vertebrar l’oferta educativa i potenciar la relació entre tots els seus col·legis. El Projecte Educatiu Institucional (PEI) és l’instrument de planificació i gestió estratègica que contextualitza el Caràcter Propi i les opcions de la Institució Titular dels col·legis.

La seva elaboració i actualització és responsabilitat de la Institució Titular amb la col·laboració i el compromís de tots els membres de les comunitats educatives dels col·legis gabrielistes. El Projecte Educatiu Institucional concreta l’aplicació del Caràcter Propi mitjançant:

  • El model d’aprenentatge
  • La planificació educativa-pastoral
  • L’atenció a la diversitat i l’acció tutorial
  • Els processos de formació i selecció del professorat i del personal
  • El Projecte Educatiu Institucional es concreta a cada centre en el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Back to top