Aula Gabrielista

Amb els nostres programes d’aula estructurem el conjunt d’aprenentatges i tècniques de treball, tot assegurant l’assoliment de les competències bàsiques. Tenim en compte els diversos ritmes d’aprenentatge i potenciem les diferents capacitats de tots els alumnes.

És important que el nostre alumnat pugui pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions entre els aprenentatges. Promovem, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i de valors per resoldre problemes i situacions, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, així com el valor de l’esforç i la cultura del treball.

Les llengües

El programa lingüístic que utilitzem al col·legi està pensat per facilitar als alumnes l’aprenentatge de la que serà la seva millor eina de pensament i comunicació.

Amb el programa Ludilletres treballem diàriament la lectoescriptura creativa des de P3 fins a CI. a partir d’un procés d’aprenentatge mixt sintètic-fonètic i global. Es presenta l’abecedari com un joc on els alumnes associen cada lletra a un gest (ludigest), a una paraula i a un fonema; i la perspectiva global permet als alumnes donar un significat a les paraules escrites, ja que reconeixen les lletres i paraules com a imatges globals a través d’una sèrie d’associacions. A partir de Cicle Mitjà, Superlletres ens permet, a través de projectes i situaciones motivadores,  indagar, practicar i aplicar els continguts de l’àrea de manera contextualizada. Aquest programa integra les àrees de Llengua catalana i de llengua castellana.

Continuem en etapes posteriors valorant especialment el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació i de comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta.

Les matemàtiques

A través del programa matemàtic introduïm els alumnes a poc a poc en el llenguatge adequat i alhora els oferim els elements que els ajuden a raonar de forma lògica i a buscar causes, efectes i explicacions coherents a tot allò que passa al seu voltant.

Amb el programa Entusiasmat de matemàtiques treballem des d’edats molt primerenques tots els conceptes matemàtics, ja que entenem que hem d’aprofitar la capacitat d’aprenentatge i l’adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida. És una proposta de treball estructurada, atractiva, motivadora i estimulant per despertar en els alumnes la curiositat i l’interès per les matemàtiques.

L’aprenentatge de les matemàtiques a l’ESO es continua amb el programa Onmat. Proposa unes matemàtiques contextualitzades basades en les Intel·ligències Múltiples que promouen l’autonomia de l’alumne i ofereix eines i activitats necessàries per desenvolupar les competències des de diferents enfocaments. Treballa les matemàtiques de manera transversal.

El coneixement de l’entorn

Ambients d’aprenentatge

A Educació infantil oferim als alumnes diferents ambients. L’ambient, més enllà d’un racó i/o d’un taller, és un espai monogràfic que inclou diferents materials i propostes d’aprenentatge estimulants pels alumnes dissenyat amb la finalitat que sigui educatiu, on es pugui experimentar, investigar, crear, jugar i relacionar se amb els companys per aprendre activament des de l’interès i el plaer.

Projectes de Ciències

El treball per projectes ens permet abordar els continguts de manera interdisciplinària i globalitzada i així afavorir l’aprenentatge competencial dels alumnes tot respectant i potenciant els seus talents (intel·ligències múltiples). L’alumne adquireix autonomia i és conscient del que va aprenent i s’autoavalua. Aquesta metodologia pressuposa un treball cooperatiu i inclusiu on el que importa és el procés i no únicament els resultats. Es parteix d’un repte que l’alumne resol amb un producte després d’un treball de descoberta, d’experimentació i de cerca d’informació.

Science Bits

A secundària apliquem el programa Science Bits que presenta un conjunt de propostes didàctiques dissenyades segons el model d’ensenyament constructivista de les 5E,Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate.. Promou la comprensió real i involucra els estudiants en l’aprenentatge de les ciències mentre els ajuda a comprendre la rellevància de la ciència en les seves vides.
El programa utilitza una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

L’educació artística

La societat actual demana persones creatives que puguin donar resposta a qüestions actuals, per la qual cosa és essencial plantejar experiències que exercitin la imaginació des de la combinació de disciplines. En el camp artístic s’aglutinen elements plàstics, musicals i corporals, si bé el mateix procés d’integració es pot traslladar a la resta de disciplines per treballar de forma globalitzada.

Música

Comencen a aprendre a tocar la flauta a partir de 4t de primària.

Arts Plàstiques

Incorporar els llenguatges expressius i artístics a la pràctica educativa per aportar-hi una dimensió expressiva i creativa.

Arts escèniques

Back to top