Educació Infantil

Etapa preobligatòria que s’imparteix als infants de 3 a 6 anys (segon cicle o primer ensenyament).

S’organitza d’acord amb els principis d’educació comuna, inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre el centre i les famílies.

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se sentin acollits per créixer i aprendre.

Organització

Tenim tres cursos amb doble línia: I-3, I-4 i I-5.

Horari

 

I3: dilluns a divendres de 9:05 a 13:05 i de 15:05 a 17:05.

I4 i I5: dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00.

Servei d’acollida matinalde 8:00 a 9:05.

Hi ha servei de casal durant el període de vacances.

Menjador amb cuina pròpia de 13:00 a 15:00

Activitat docent

Ludilletres

Comencem a treballar la lectoescriptura amb el programa Ludilletres que potencia i estimula totes les Intel·ligències Múltiples i les Capacitats bàsiques. A través del joc fa que de forma natural els alumnes d’Infantil descobreixin totes les habilitats necessàries per expressar-se oralment, comprendre, saber-se comunicar i aprendre en grup

EMAT

Amb el programa EMAT treballem des d’edats molt primerenques tots els conceptes matemàtics, ja que entenem que hem d’aprofitar la capacitat d’aprenentatge i l’adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida. És una proposta de treball estructurada, atractiva, motivadora i estimulant per despertar en els alumnes la curiositat i l’interès per les matemàtiques.

Llengua anglesa

Iniciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de 3 anys amb el mètode Artigal que està basat en contes senzills i significatius per als alumnes on ells hi participen de forma activa. Cada dia es treballa durant 30 min la llengua anglesa amb el Mètode Artigal.

Natació

La Natació és una activitat esportiva i obligatòria dins de l’horari escolar.

Comunicació amb les famílies

Tracte proper i contacte diari a l’entrada i la sortida.

Reunions generals a començament de curs. Reunió final a P5.

Informes d’avaluació: Al llarg del curs, lliurem tres informes personalitzats a les famílies on expliquem l’adaptació al col·legi,  i el grau  d’assoliment dels objectius en les diferents àrees i amb informació de cada alumne/a en l’àmbit escolar.

Entrevistes personals amb les famílies. El contacte entre la família i tutoria ha de ser habitual i sempre que es requereixi. Amb aquest objectiu, establim tantes entrevistes com calguin al llarg del curs. Un altre element que afavoreix aquesta relació és la plataforma digital Alexia.

Back to top