Programa salut

 

Programa salut

La investigació en salut pública ha assenyalat que les iniciatives de promoció de la salut han de començar a la infància per aconseguir un canvi de comportament durador i eficaç i que les intervencions escolars són les més efectives.

Amb una visió global de promoció integral de la salut, tenim la voluntat d’incidir en quatre components bàsics interrelacionats: l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable, el desenvolupament d’activitat física, el coneixement del cos i la gestió emocional com a factor de protecció envers les addiccions.

Pretenem proveir el nostre alumnat amb les habilitats i valors necessaris que els permetin actuar positivament en relació amb la seva pròpia salut durant tota la vida.

Posem els alumnes al centre de la intervenció, oferim activitats per a l’aula i per a les famílies, així com formació pel professorat i propostes pel foment d’un ambient escolar saludable. Les activitats d’aula es desenvolupen a través de metodologies globalitzadores.

Els continguts i activitats s’adapten al currículum de cada nivell educatiu, a la legislació educativa i al nivell cognitiu dels infants.

Alimentació Saludable

Ha quedat àmpliament demostrat que l’obesitat i altres patologies relacionades com ara la diabetis o la hipertensió són els principals factors de risc cardiovascular. En nombroses ocasions aquestes patologies són causades per la manca d’activitat física o una alimentació inadequada. Ambdós aspectes són hàbits de vida modificables que, si es milloren, poden aturar l’augment de la prevalença de la malaltia cardiovascular observada a escala internacional aquestes darreres dècades.

Donat que les malalties cardiovasculars sovint tenen el seu origen a la infància, considerem cabdal implementar programes escolars destinats a promocionar la salut cardiovascular des d’edats primerenques.

D’altra banda, l’evidència científica recolza l’eficàcia de les intervencions escolars com el millor vehicle per arribar als nens i nenes i al seu entorn més immediat, especialment quan compten amb una avaluació sòlida, com és el cas del Programa Salvar vides.

Coneixement del cos. Programa Salvar vides

Una alimentació adequada durant la infància i l’adolescència és un factor determinant de la salut en l’etapa adulta. Alimentar-se bé contribueix a garantir una vida amb energia, vitalitat, bellesa, intel·ligència i alegria.
És molt important que els nens i nenes tinguin una alimentació saludable entesa com suficient, equilibrada, variada i satisfactòria i que per tant mengin de tot i variat.

A les nostres escoles els menús estan pensats dietèticament i en funció de la temporada i se’n fan anàlisis periòdiques, tant dels aliments com dels manipuladors.

Oferim un menú general, un menú de dieta per a aquells alumnes que ho necessiten de forma puntual, un menú per a celíacs i un menú adaptat per a les al·lèrgies.

De forma puntual, es pot utilitzar el Servei de Menjador, adquirint un tiquet a Secretaria.

El Servei de cuina té un espai a la intranet on hi anem publicant el menú.

Gestió emocional

Treballem el coneixement i la consciència d’un mateix per un desenvolupament personal complet. És molt important conèixer les nostres pròpies emocions i com ens afecten, quines són les nostres virtuts i els nostres punts dèbils i la manera en què el nostre estat d’ànim influeix en el nostre comportament.

Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures i estratègies per educar emocionalment l’alumnat. Proposem un pla d’intervenció educativa que estableix una vinculació positiva entre el tutor i l’alumne com a base de la millora dels aprenentatges i de la convivència. S’expliquen dos tipus de tutoria, la tutoria grupal i la tutoria individual. En la tutoria grupal es planifiquen dinàmiques de grup per practicar l’empatia entre els alumnes i potenciar una conducta assertiva y es potencien els càrrecs de responsabilitat.

Entre les tasques del tutor individual s’incideix en la necessitat de promoure una relació interpersonal amb els seus alumnes per establir un clima de confiança i de comunicació.

Es realitzen activitats perquè l’alumnat es responsabilitzi l’alumnat del seu aprenentatge, desenvolupi la consciència emocional (percebre emocions i sentiments, identificar-los, posar-hi nom, expressar-los, etc.).i gestioni i reguli les seves emocions (preveure estats emocionals negatius, generar emocions positives, autocontrolar-se, etc.).i , desenvolupi la seva .,autoestima i capacitat de resiliència.

Treballar el contingut de contes i dilemes morals amb la metodologia reflexiva. Promoure activitats curriculars que permetin expressar i argumentar opinions, pensaments, emocions i vivències.

Fer accions de Servei Comunitari com un instrument per desenvolupar la competència social i el compromís cívic.

Treballar els elements bàsics de bona comunicació (l’escolta i el respecte al torn de paraula, els agraïments, les disculpes, les salutacions, etc.).

Back to top